Pháp điển Net - Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 06/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

NGHị ĐịNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;   

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

Điều 68. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/02/2008 
Ngày công báo
29/01/2008 
Số công báo
79+80 
Số trang
70 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
15/2008/TT-BCT 02/12/2008 Bộ Công thương
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
08/2013/NĐ-CP 10/01/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

  
 Nghị định
112/2010/NĐ-CP 01/12/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thương mại

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
175/2004/NĐ-CP 10/10/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software