Pháp điển Net - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
23/CT-TTg 
Ngaybanhanh
27/10/2013 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/10/2013 
Nguoiky
Nguyễn Tấn Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software